Мэдээллийн ил тод байдал

Газрын даргын 2019 оны "Албан тушаал, түүний ангилал, зэрэглэлийг шинэчлэн батлах тухай" А/334 тушаал