Архив, мэдээллийн сангийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны стратеги зорилт:

Ус, цаг уур, орчны мэдээллийн төрийн архивыг эрхлэх, уур амьсгал, ус, цаг уур, орчны мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, мэдээний бүрэн бүтэн, нээлттэй байдал, хадгалалт хамгаалалтыг зохион байгуулах, хэрэглэгчдийг цахим болон цаасан суурьтай мэдээллээр үйлчлэх.

Үйл ажиллагааны гол зорилтууд:

  • 2.5.5.1 Ус, цаг уур, орчны мэдээллийн төрийн архивыг эрхлэх, цахим архив бүрдүүлэх, мэдээний бүрэн бүтэн, нээлттэй байдал, хадгалалт хамгаалалтыг зохион байгуулах
  • 2.5.5.2 Ус, цаг уур, орчны мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, баяжуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, мэдээллийн үнэн зөв, аюулгүй байдлыг хангах, ашиглах үйл ажиллагааг зохион байгуулах
  • 2.5.5.3 Ус, цаг уур, орчны төлөв байдал, чанарын мэдээллийг хэрэглэгчдэд энгийн ойлгомжтой хэлбэрээр, хүртээмжтэй хүргэх, цахим болон цаасан суурьтай мэдээллээр үйлчлэх

Албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д Нэр Албан тушаал Өрөө дугаар Өрөөний утас Цахим шуудан
1 М.Эрдэнэтуяа Хэлтсийн дарга 120 264857 erdenetuya@namem.gov.mn
2 Д.Амаржаргал Архив, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 119 266149 amarjargal@namem.gov.mn
3 Б.Мөнхжаргал Архив, мэдээллийн сангийн удирдлагын системийн ерөнхий инженер 119 266149 munkhjargal@namem.gov.mn
4 Ц.Пүрэвсүрэн Мэдээллийн сангийн технологич инженер 119 266149 purevsuren@namem.gov.mn
5 С.Наранчимэг Архивын ерөнхий зааварлагч, арга зүйч 124 266149 naranchimeg@namem.gov.mn
6 Ж.Жаргалсайхан Хадгалалт, хамгаалалтын ерөнхий технологич   124 266149 jargalsaikhan@namem.gov.mn
7 Б.Алтанзул Цахим баримтын инженер 118 266149 altanzul@namem.gov.mn
8 А.Чанцалчочин Цахим баримтын инженер 118 266149 chantsalchochin@namem.gov.mn
9 Т.Туяа Төрөлжсөн мэдээллийн сан, мэдээллийн үйлчилгээний инженер 119 266149 tuya.t@namem.gov.mn