Монгол хээрийн нөхцөлийг хиймэл дагуулын бүлэг мэдрүүр ба олон хэмжээст дүн шинжилгээгээр хийх (Ус-4М) ус цаг уурын судалгаа

Төслийн нэр “Монгол хээрийн нөхцөлийг хиймэл дагуулын бүлэг мэдрүүр ба олон хэмжээст дүн шинжилгээгээр хийх (Ус-4М) ус цаг уурын судалгаа (Implementation of HydroMeteorgical study with Multi-satellite sensors and Multidimensional analyses at Mongolian Grassland (Hydro4M)
Нийт хөрөнгө 5209 USD
Төсөл хэрэгжүүлсэн байгууллага Япон улсын  Ус-4М  төсөл хэрэгжүүлэх хороо, Ус цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Хугацаа 2015-2017
Хөрөнгө оруулагч байгууллагын нэр Япон улсын  Ус-4М  төсөл хэрэгжүүлэх хороо
Бодит үр дүн
  • Хөрсний чийгийн хэмжээ, тархацыг AMSR2 мэдрүүрээр үнэлэх сансрын болон газрын хэмжилтээр баталгаажуулалт, алгоритим боловсруулах
  • Ус, энергийн эргэцийн элементүүдийн хэмжилт, загварчлал
Төсөлд хамрагдсан аймаг Дундговь, Хэнтий аймгийн зарим сум