Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Төслийн нэр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх  төсөл
Нийт хөрөнгө Нийслэлийн агаарын чанарын албанаас тодруулах хэрэгтэй. Манай дээр мөнгөн санхүүжилт хийгддэггүй. Зөвхөн манайхаас сургалтад хамрагддаг болно.
Төсөл хэрэгжүүлсэн байгууллага НЗДТГ-ын Нийслэлийн агаарын чанарын алба
Хугацаа 2015-2017
Хөрөнгө оруулагч байгууллагын нэр Японы засгийн газраас санхүүжүүлж буй төсөл
Бодит үр дүн
  • ​УБ хотын агаар бохирдуулах бодисын ялгарлыг бууруулахад чиглэсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх, бүтэц зохион байгуулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх талыг чухалчлан анхаарч, УБ хотын агаарын бохирдлын эсрэг авах арга хэмжээний хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх
  • Агаар бохирдуулах бодисын тоо бүртгэл, агаарын бохирдлын тархалт, агаарын чанарын хяналт шинжилгээ, агаарын бохирдлын эх үүсвэрт үнэлгээ хийх чадавхийг сайжруулах
  • Агаараас тоосонцор /РМ10, РМ2,5/-ын дээж авах багаж болон бусад хийн бохирдуулах бодис хэмжих автомат анализаторууд
  • Агаарын бохирдлын тархалтын загварын үр дүн
  • Загварын тайлал, мэдээлэл
Төсөлд хамрагдсан аймаг УБ