“Хиймэл дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилт” хамтарсан судалгааны ажил

Төслийн нэр “Хиймэл дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилт” хамтарсан судалгааны ажил
Нийт хөрөнгө Санхүүжүүлэгч -  БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн
Хамтран хэрэгжүүлэгч – УЦУОСМХүрээлэн
/94,500 доллар/
Төсөл хэрэгжүүлсэн газар УБ, Төв аймгийн Зуунмод, Говьсүмбэр, Төв, Дундговь, Хэнтий аймгийн зарим сумдын нутагт
Хугацаа 2015-4 сард дуусна. 2015-6  сард үргэлжилнэ.
Хөрөнгө оруулагч байгууллагын нэр

Санхүүжүүлэгч -  БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн

Хамтран хэрэгжүүлэгч – УЦУОСМХүрээлэн

Бодит үр дүн
  • БНСУ-ын KOMPSAT2,  KOMPSAT3,  KOMPSAT5 дагуулуудын мэдээнд заслага/баталгаажилт хийгдэж байгаа. 2015 оны 3 дугаар сарын 26-наас  KOMPSAT3А дагуул хөөрсөнтэй холбоотойгоор нэмэгдэж, 4 дагуулын мэдээнд заслага/баталгаажилтын ажил хийгдэнэ.
  • KOMPSAT5 дагуулын заслага/баталгаажилтад ашиглагдаж байгаа Төв, Говьсүмбэр, Дундговь, Хэнтий аймгуудын зарим сумдын нутагт суурилуулсан “Гурвалжин ойлгогч”-уудын байршлын газрыг тусгай хэрэгцээний газарт авах шаардлагатай байгаа.
Төсөлд хамрагдсан аймаг KOMPSAT5 дагуулын заслага/баталгаажилтад ашиглагдаж байгаа Төв, Говьсүмбэр, Дундговь, Хэнтий аймгуудын зарим сумдын нутагт суурилуулсан “Гурвалжин ойлгогч”-уудын байршлын газрыг тусгай хэрэгцээний газарт авах шаардлагатай байгаа.